វីធីទស្សន៏ទាយរកគូព្រេងតាមរយៈថ្ងៃកំណើត

ទស្សន៏ទាយគូរព្រេងរបស់លោកអ្នក តាមរយៈថ្ងៃកំណើត។ តើលោកអ្នកអាចទាយដឹងថាគូរព្រេង របស់លោកអ្នកជាមនុស្សរបៀបណា? អត្តចរិតយ៉ាងដូចម្តេចបានដោយគ្រាន់តែ ធ្វើការណែរនាំដូចខាងក្រោម ៖ គឺយកថ្ងៃ… ខែ… ឆ្នាំកំណើត របស់លោកអ្នក ជំនួសដោយលេខដូចខាងក្រោម ហើយយកមកបូកចូលគ្នា។ ឧ, ថ្ងៃពុធ = ៤, ខែមិនា = ៣,…

Continue Reading →

មានលុយច្រើនក៏មិនអាចទិញបាន

មានលុយច្រើនក៏មិនអាចទិញបាន។ មានកម្លាំងខ្លាំងក៏មិនអាចដណ្ដើមយកពីអ្នកដទៃបាន។ មានជំនាញប្រើអាវុធក៏មិនអាចប្លន់ពីអ្នកផ្សេងបាន។ ធ្វើឲ្យគេអាណិតក៏មិនអាចសុំសេចក្ដីសុខពីគេបាន។ ព្រោះសេចក្ដីសុខអាចកើតមានបានដោយសារការសាងបង្កើតចេញពីខ្លួនឯង។ គ្មានទីផ្សារដាក់លក់សេចក្ដីសុខនោះទេ ពីព្រោះសេចក្ដីសុខមានតម្លៃលើសពីលុយកាក់ មាសប្រាក់ ទ្រព្យធនទាំងអម្បាលដែលយើងមាន។ កុំយកសេចក្ដីសុខរបស់យើងទៅប្រៀបធៀបនឹងសុខរបស់អ្នកដទៃ ពីព្រោះគេអាចសុខដោយបានទទួល តែយើងអាចសុខដោយសារតែការផ្ដល់ឲ្យ។ គេមានសេចក្ដីសុខតាមបែបផែនរបស់គេ ឯយើងមានសេចក្ដីសុខតាមបែបផែនរបស់យើង។ យើងគិតថាមានលុយច្រើន មានគេគោរពកោតក្រែង មានទ្រព្យ មានឡាន មានវីឡា បានឡើងផ្សារទំនើបវាជាសេចក្ដីសុខ។…

Continue Reading →